Εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής, προγραμματίζεται μια interview μέσω Skype. Η interview είναι βασισμένη στα pre-interview ερωτήματα που θα έχει απαντήσει ο υποψήφιος και περιλαμβάνει εκτίμηση γλωσσικών δεξιοτήτων και εκτίμηση διάθεσης και χαρακτήρα του υποψηφίου. Αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, κάτι που βασίζεται στην καλή χρήση της γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο. Η απόφαση για την τελική αποδοχή του υποψηφίου είναι αρμοδιότητα του βασικού καθηγητή του προγράμματος και είναι τελική. Ο αριθμός των θέσεων σε κάθε πρόγραμμα είναι περιορισμένος και η επιλογή θα είναι συνεχής και σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.