Πριν από την έναρξη ενός προγράμματος CELTA, τα κάτωθι πρέπει να ισχύουν για όλους τους συμμετέχοντες:

  • Να είναι άνω των 20 ετών
  • Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής σε επίπεδο Γ2
  • Να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή ισοδύναμου σχολείου της αλλοδαπής
  • Να έχουν δικαίωμα να διδάξουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
  • Να έχουν συμπληρώσει ικανοποιητικά τα pre-Interview ερωτήματα
  • Να τα έχουν πάει καλά στη διάρκεια του pre-course interview
  • Να έχουν συμπληρώσει όλα τα pre-course ερωτήματα
  • Να έχουν πείσει τον βασικό καθηγητή του προγράμματος ότι μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα επιτυχώς
  • Να έχουν δώσει τα στοιχεία κάποιου που θα ήθελε να δώσει συστατική επιστολή